Algemene voorwaarden theatercursussen Theaterwerkplaats KapKast.

Voorwaarden van toepassing

Op alle met de Theaterwerkplaats KapKast aangeboden theatercursussen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is gecommuniceerd.

1. Inschrijving
1.1 Door de Theaterwerkplaats KapKast aangeboden theatercursussen vinden alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.
1.2 Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

2. Annuleren/opzeggen
2.1 Het is mogelijk de theatercursus te allen tijde op te zeggen. Restitutie voor het betaalde termijn is niet mogelijk.
2.2 Indien er vóór 1 augustus geen afmelding voor het volgende cursusjaar via info@kapkast.nl is doorgegeven, blijft uw kind automatisch ingeschreven.
2.3 Bij langdurige ziekte van minimaal vijf aaneengesloten weken of verhuizing van de cursist kan op schriftelijk verzoek gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld worden verleend.
2.4 De ouder(s)/verzorger(s) worden via de e-mail op de hoogte gesteld op het moment dat de theatercursus niet door kan gaan. Mocht er ziekte van de docent op de dag van de theatercursus zelf zijn zal dit telefonisch doorgegeven worden.
2.5 Indien door ziekte of afwezigheid van docent vijf aaneengesloten lesweken geen les kan worden gegeven, wordt vermindering van het lesgeld verleend. De verrekening zal aan het einde van het cursusjaar plaatsvinden.

3. Betaling
3.1 Ouder(s)/verzorger(s) van desbetreffende cursist (huidig of nieuw aangemeld) ontvangen een factuur voor het gehele cursusjaar.
3.2 Betalen in twee termijnen is mogelijk. Dit gelieve schriftelijk te melden via info@kapkast.nl
3.3 Facturen dienen altijd binnen 21 dagen te worden voldaan.
3.4 Indien een cursist later instroomt, worden alleen de resterende lessen in rekening gebracht.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Theaterwerkplaats KapKast stelt zich niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of letsel tijdens de theatercursus.

5. Persoonsregistratie
5.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Theaterwerkplaats KapKast wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van de verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Theaterwerkplaats KapKast uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Indien er foto’s ter promotie worden gemaakt zal er altijd bij de ouders/verzorgers om toestemming worden gevraagd voor deze op de website worden geplaatst.

Speel je Wijs
6. Offerte
6.1 De geldigheidsduur van de offerte is veertien dagen.
6.2 De offerte dient binnen veertien dagen ondertekend retour te worden gestuurd.
6.3 Afspraken die in minder dan een week voor de afgesproken datum worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

7. Betaling
7.1 Na elke training wordt een derde van het totaalbedrag gefactureerd.
7.2 Indien de boeken Speel je Wijs en Speel je Wijs Woordenschat worden besteld, worden deze op de eerste factuur toegevoegd.
7.3 Totaalbedrag is exclusief reiskosten.
7.4 Indien de training binnen veertien dagen wordt geannuleerd, wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Theatervoorstellingen
8. Randvoorwaarden en uitvoering
8.1 Speeldata wordt in overleg besproken.
8.2 Bij voorkeur wordt de theatervoorstelling vanaf 14:00 uur gespeeld.
8.3 Gewenst is een vlakke en harde ondergrond zodat het decor en de theatervoorstelling het beste tot zijn recht komt.
8.4 Bij slecht weer is er minimaal een ruimte nodig van 12 x 10 x 5 waar de theatervoorstelling kan worden gespeeld. (In overleg wordt gekeken naar de mogelijkheden).
8.5 Er dient stroom op de speellocatie aanwezig te zijn.

9. Kosten en facturering
9.1 De kosten voor de theatervoorstelling zijn excl. 6% BTW en reiskosten (0,19 cent p / km).
9.2 Vóór desbetreffende speeldata dient een aanbetaling te worden voldaan. Het resterende bedrag wordt na de theatervoorstelling in rekening gebracht en dient binnen 21 dagen te worden voldaan.
9.3 Facturen worden digitaal verstuurt.

10. Annulering
10.1 Bij afspraken die binnen:
– 10 dagen voor de speeldatum worden geannuleerd, wordt 30% van het totaalbedrag (theatervoorstelling + btw) in rekening gebracht.
– 10 en 20 dagen voor de speeldatum worden geannuleerd, wordt 10% van het totaalbedrag (theatervoorstelling + btw) in rekening gebracht.

11. Inspanning opdrachtgever / betrokkene
11.1 De inspanningsverplichtingen, die gezien worden als voorwaarden voor het welslagen van deze theatervoorstelling zijn in algemene zin het onderschrijven en het loyaal meewerken aan de uitvoering hiervan.